นโยบายความเป็นส่วนตัว

xxxxx ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงผ่านแบบฟอร์มเพียงช่องทางเดียว

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ผู้เยาว์
ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย อาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ความยินยอม หรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรักษาไว้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ เพียงอย่างเดียว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล หรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้
 • การบริหารจัดการภายในองค์กร - ระบบอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องภายในองค์กรเพื่อการดำเนินงาน
 • การบังคับใช้กฎหมาย - ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่นร้องขอ ระบบจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ แล้วจึงจะให้มีการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) - หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอม ระบบจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ หรือหลังจากนั้น เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) - เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของระบบ และขอให้ระบบทำสำเนาข้อมูลดังกล่าว รวมถึงขอให้ระบบเปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลของนั้นมาได้อย่างไร
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) - เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ระบบได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • สิทธิขอคัดค้าน (right to object) - เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของระบบ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) - เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าระบบหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) - เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ระบบอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้าน หรือกรณีอื่นใดที่ระบบหมดความจำเป็น และต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้แทน
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) - เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) - เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอใช้สิทธิ ทั้งนี้ หากคำขอถูกปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น ระบบจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล ระบบจะแจ้งการละเมิดให้ทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ระบบอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยเจ้าของข้อมูลสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการติดต่อ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิตามต่าง ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ดังนี้
xxxx
xxxx รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล email@xxxxx.com