กำหนดการสำหรับคณะกรรมการคุมสอบฐานกิจกรรมและตรวจข้อสอบความคิดสร้างสรรค์

แก้ไขล่าสุด: 2020-02-25 16:23:07

การสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

จังหวัดปทุมธานีเอกสารแนบ