Line Group (นักเรียน) การสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2

แก้ไขล่าสุด: 2020-02-25 13:53:14

          ขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุน พสวท. รอบที่ 2 ทุกท่าน เข้าร่วม line group "ค่ายทุน พสวท. (DPST2020)" ดังรูปแนบ สำหรับการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2