การปฐมนิเทศและชี้แจงการทำสัญญาสำหรับนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2564

แก้ไขล่าสุด: 2021-05-05 18:56:03

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.0– 16.00 น.

ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

 

9.00 – 9.30 น.         ลงทะเบียน

9.30 – 10.30 น.       บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของการพัฒนานักเรียนทุน พสวท. กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย” โดย ผู้อำนวยการ. สสวท. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์

10.30 – 11.00 น.      ชี้แจงรายละเอียด และกฎเกณฑ์การรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ผู้อำนวยการ ฝ่าย พสวท. นายมิตรชัย  คำงอก

11.0 12.00 น.      ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร และกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุน พสวท. โดย ดร.นพรัตน์  ศรีเจริญ นักวิชาการ ฝ่าย พสวท.

13.0 14.00 น.      ชี้แจงรายละเอียดการทำสัญญารับทุน พสวท. โดย ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา

14.0 15.00 น.      ตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง และนักเรียน โดย รองผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย และผู้อำนวยการ ฝ่าย พสวท.

15.0 16.00 น.      (สำหรับผู้บริหาร และผู้ประสานงาน) การชี้แจงการดูแลนักเรียนทุน พสวท. โดย รองผู้อำนวยการ สสวท.

(สำหรับนักเรียนทุน พสวท.) พบปะรุ่นพี่ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ทั้งนี้ขอให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และเปลี่ยนชื่อในโปรแกรม Zoom เป็นตัว S ตามด้วยลำดับที่ ชื่อ และนามสกุล ตัวอย่างเช่น นายสมชาย ใจดี ลำดับที่ 1 เป็น S01 สมชาย ใจดี กรณีลำดับสำรองให้นับต่อลำดับตัวจริง ในส่วนของผู้ปกครอง กรณีเข้า Zoom คนละ account ให้เปลี่ยนชื่อเป็นตัว P ตามด้วย ชื่อ และนามสกุล


เอกสารแนบ


Download File ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการ