การยืนยันสิทธิ์รับทุน พสวท. ทางเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด: 2021-04-21 16:12:35

เนื่องจากระบบอัพโหลดเอกสารมีปัญหา (สำหรับนักเรียนผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ไม่ใช่ศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง) ทำให้ไม่สามารถ submit การยืนยันสิทธิ์ได้ ขอให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

1.       ยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์

2.       แนบเอกสารแล้วส่งไปที่อีเมล smltest@ipst.ac.th โดยแจ้งชื่อ และเลขประจำตัว

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ