ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

แก้ไขล่าสุด: 2021-04-19 17:39:50

        สสวท. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 20 คน ดังเอกสารแนบ

        นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรับทุน พสวท. และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรอง จะต้องยืนยันสิทธิ์การรับทุน พสวท. พร้อมทั้งระบุโรงเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. จำนวน 3 อันดับ โดยสามารถเลือกศึกษาในศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช) หรือโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดหลักสูตรและกิจกรรมตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท. สิทธิ์ในการรับทุน พสวท. และเลือกโรงเรียนที่ศึกษาต่อ เป็นไปตามลำดับคะแนน ทั้งนี้ นักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ไม่ใช่ศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง จะต้องแนบเอกสารยืนยันการได้รับเข้าศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว

        นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศทุกคนจะต้องยืนยันสิทธิ์การรับทุน พสวท. และยื่นเอกสารตามที่กำหนด ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์รับทุน พสวท. โดย สสวท. จะประกาศรายชื่อนักเรียนทุน พสวท. และโรงเรียนที่นักเรียนประสงค์ศึกษาต่อ ตามลำดับคะแนน ในวันที่ 26 เมษายน 2564

ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์การรับทุน พสวท. ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.

สอบถามข้อมูลโทร 081-407-0429 (นายนพดล กำนิจอุย) หรือไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ smltest@ipst.ac.th


เอกสารแนบ


Download File ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศผลสอบรอบที่ 2 ทุน พสวท.