ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แก้ไขล่าสุด: 2021-03-20 14:00:30

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ประกาศของแต่ละโรงเรียนดังนี้

  1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) https://www.bodin.ac.th/home/2021/03/21316
  2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.samsenwit.ac.th/?p=6865
  3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ http://www.sb.ac.th/?name=news&file=readnews&id=187
  4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/1u2IENfo4uM94mqTPxRD2bO-R4HFgktTF/view
  5. โรงเรียนสุรนารีวิทยา http://www.srn.ac.th/index/index.php?mod=news_full&id_news=637&path=web/news
  6. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/17mnV7i8lJ5bCLzdji7zkCevryKA0H_bd/view
  7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย http://www.yupparaj.ac.th/news_detail.php?id=90
  8. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม http://www.pp.ac.th/ppweb/picnews/65028735.pdf#
  9. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ https://www.benjama.ac.th/admission/m4/result-dpst-excellence-2564/
  10. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย http://www.hatyaiwit.ac.th/news/detail/1421/data.html