ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบทุน พสวท. รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แก้ไขล่าสุด: 2021-01-28 05:33:09

         ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 


          นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 ให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 หากนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 ลงทะเบียนเข้าสอบไม่ครบจำนวน 100 คน สสวท. จะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามลำดับ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563