ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

แก้ไขล่าสุด: 2021-02-22 19:48:54

สามารถตรวจสอบรายชื่อและสิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเข้าสอบวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตามประกาศของแต่ละโรงเรียนดังนี้

  1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) https://www.bodin.ac.th/home/2021/02/21098
  2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.samsenwit.ac.th/?p=6615
  3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ http://www.sb.ac.th/?name=news&file=readnews&id=184
  4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/10p7ppm0VQG49zRuf7m9R7XFXrooOl90O/view
  5. โรงเรียนสุรนารีวิทยา http://www.srn.ac.th/index/index.php?mod=news_full&id_news=629&path=web/news
  6. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://drive.google.com/file/d/1j3tUjpbd62A8QSEjXGcFrSXgZ7Xuy7sm/view
  7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย http://www.yupparaj.ac.th/news_detail.php?id=86
  8. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม http://www.pp.ac.th/ppweb/picnews/28312199.pdf#
  9. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ https://www.benjama.ac.th/admission/m4/dpst-interview-2564/
  10. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย http://www.hatyaiwit.ac.th/news/detail/1400