เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564