ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

แก้ไขล่าสุด: 2020-03-09 17:56:15

               ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 อันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกใหม่ โดยให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ สสวท. เรื่อง "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563" ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/storage/announcement/9a58d88366ae18f55e1ca5c60857704e.pdf) เข้ามาลงทะเบียนทางเว็บไซต์ (http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th) เพื่อแสดงความจำนงเข้าสอบคัดเลือกฯ โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

               บัดนี้ สสวท. ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่ยื่นความจำนงเข้าสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน และตารางเวลาสอบ ดังเอกสารแนบ

*หมายเหตุ
(1) ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน LINE) วันที่ 11 มีนาคม 2563 ตามเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
(2) โปรดอ่านข้อแนะนำในการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน LINE) โดยละเอียด ได้ที่ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/storage/announcement/f0ff980583c490c910f901f8547d20d6.pdf
(3) สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รับทุน พสวท. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(4) สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-392-4021 ต่อ 2311 ระบุเรื่อง "สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ม.ต้น"


เอกสารแนบ