การแก้ไข เพิ่มเติม หรือจัดส่งเอกสารแสดงผลงานของนักเรียน ในกรณีที่มีปัญหาการอัพโหลดไฟล์บนเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด: 2020-03-07 10:55:42

ในกรณีที่นักเรียนต้องการแก้ไข เพิ่มเติม หรือมีความประสงค์ที่จะจัดส่งเอกสารแสดงผลงาน (ในกรณีที่มีปัญหาการอัพโหลดไฟล์บนเว็บไซต์) สามารถส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ทางอีเมล nphur@ipst.ac.th หรือ pjchakkrit@gmail.com โดยระบุเรื่อง "ส่งเอกสารเพิ่มเติม พสวท. รอบ 2 (ชื่อ-สกุล ของนักเรียน)"

*โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และจัดเอกสารแสดงผลงานของนักเรียน (Portfolio) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 (ปิดระบบลงทะเบียนเวลา 18.00) ตามประกาศของ สสวท. (http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/storage/announcement/9a58d88366ae18f55e1ca5c60857704e.pdf)