ข้อแนะนำในการจัดทำเอกสารแสดงผลงานของนักเรียน (Portfolio)

แก้ไขล่าสุด: 2020-03-03 12:53:21

Portfolio จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ วัตถุประสงค์คือทำให้กรรมการรู้จักนักเรียนภายในระยะเวลาอันสั้นให้ได้มากที่สุด มีจุดเด่น จุดเน้น ที่ทำให้มีความน่าดึงดูดสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โดยมีทั้งส่วนที่เน้นความสามารถเชิงวิชาการ ความสามารถอื่น ๆ และคุณลักษณะต่าง ๆ ดังตัวอย่างในเอกสารแนบ

ข้อแนะนำ
1. ให้นักเรียนแจกแจงเฉพาะรายการผลงานใน Portfolio อย่างย่อ ไม่เกิน 3 หน้า
2. บันทึกไฟล์เอกสารเป็น PDF
3. นักเรียนไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบ (เช่น เกียรติบัตร หรือรูปภาพแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม) แต่ สสวท. อาจขอเรียกดูเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับทุน พสวท.

*สสวท. จะติดต่อนักเรียนทางโทรศัพท์ หากไฟล์เอกสารของนักเรียนคนใดมีปัญหา และนักเรียนสามารถส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ทางอีเมล nphur@ipst.ac.th โดยระบุเรื่อง "ส่งเอกสารเพิ่มเติม พสวท. รอบ 2 (ชื่อ-สกุล ของนักเรียน)"


เอกสารแนบ