รายละเอียดขั้นตอนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ด้วยการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

แก้ไขล่าสุด: 2020-03-05 11:56:43

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกใหม่ โดยให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/storage/announcement/9a58d88366ae18f55e1ca5c60857704e.pdf  เข้ามาลงทะเบียนใหม่ เพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 (ปิดระบบลงทะเบียนเวลา 18.00)

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายละเอียดขั้นตอนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ด้วยการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ดังเอกสารประกาศ


กิจกรรมวันที่สถานที่
1. ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในวันที่ 6 มี.ค. 63 (ปิดระบบลงทะเบียนเวลา 18.00)http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์9 มี.ค. 63http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
3. สสวท. ประสานแจ้งห้องสนทนาออนไลน์10 มี.ค. 63แอปพลิเคชัน LINE
4. การสอบสัมภาษณ์11 มี.ค. 63แอปพลิเคชัน LINE
5. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รับทุน พสวท.20 มี.ค. 63 http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/

 


เอกสารแนบ