การเบิกจ่ายค่าเดินทางคืนสำหรับกรรมการ และนักเรียน

แก้ไขล่าสุด: 2020-03-02 09:56:33

เนื่องจากการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเเรียนเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

กรรมการ และนักเรียนที่ได้สำรองค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้ตามขั้นตอนดังแนบ


เอกสารแนบ