กำหนดการสำหรับคณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบความคิดสร้างสรรค์

แก้ไขล่าสุด: 2020-04-16 09:05:19

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีเอกสารแนบ


Download File ดาวน์โหลดไฟล์ 11111

Download File ดาวน์โหลดไฟล์ 22222

Download File ดาวน์โหลดไฟล์ 33333