กำหนดการสำหรับคณะกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

แก้ไขล่าสุด: 2020-02-25 16:41:54

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีเอกสารแนบ