การยืนยันสิทธิ์รับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลผู้สมัคร

หมายเหตุ

1. โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดหลักสูตรและกิจกรรมตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท. จะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่มีการให้ทุนในลักษณะเดียวกับทุน พสวท. เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เป็นต้น

2. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะสามารถรับนักเรียนทุน พสวท. ได้ไม่เกิน 12 คนเท่านั้น ในกรณีที่โรงเรียนนั้นมีนักเรียนประสงค์จะรับทุนเกิน 12 คน นักเรียนที่อยู่ในลำดับที่ 13 เป็นต้นไป ทาง สสวท. จะเลือกให้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่เลือกไว้ในลำดับถัดไปทันที

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูล *